Privaatsuspoliitika

Külmakeskus OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on füüsilise isikuga otseselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Külmakeskus OÜ kogub ja töötleb isikuga seotud lepingu täitmiseks, ühenduse saamiseks või seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Isikuandmed, mida Külmakeskus OÜ kogub, võivad sisaldada: nime, isikukoodi, aadressi, telefoninumbrit, postiindeksit, e-posti aadressi.

Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

• kontaktandmete (sh nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel  meie veebisaidil või mujal (näiteks poes);
• veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu
• ostu või tellimuse sooritamisel meie poes või e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete  talletamisel (võime paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid);
• järelmaksutaotluse esitamisel

Muude andmete kogumine

Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht).

Võime koguda ka andmeid klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse statistika ja klientidele parema teenuse pakkumise eesmärgil. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada klienti hooldustöö kohta teavituste saatmiseks, kontakteerumiseks tellimuse või päringuga ning tooteuudistest ja kampaaniatest teavitamiseks. E-kirjaga edastame muuhulgas ka pakkumisi, mis ei ole edastatud üheski teises vormis ja on kättesaadavad vaid sel viisil. Kui klient ei soovi olla meie uudiskirja loendis, et olla kursis tooteuudiste või pakkumistega, võib ta sellest igal ajal loobuda, ning ennast adressaatide hulgast eemaldada. Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient Külmakeskus OÜ nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Klient võib alati oma nõusoleku tagasi võtta kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole.

Kliendi paremaks teenindamiseks võib Külmakeskus OÜ avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Külmakeskus OÜ teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport, järelmaksu teenuse pakkumine või  garantiipartnerid, kes võivad vajada hoolduse käigus kliendi ees- ja perekonnanime ja meiliaadressi klienditeeninduse kvaliteedi hindamise eesmärgil.

Isikuandmeid säilitab Külmakeskus OÜ kuni 5 aastat alates viimasest tellimusest või hooldustööst. Andmeid, mida Külmakeskus OÜ on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab Külmakeskus OÜ õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

Isikuandmete kaitse ja turvalisus

Külmakeskus OÜ kasutab kõiki abinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete töötlemiseks on olemas vaid selleks volitatud isikutel. Kui klient kahtlustab, et tema isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et andmed on lekkinud võõrastele isikutele, siis on vaja anda meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena. Nõudmisel võime esitada kliendi andmeid Andmekaitse Inspektsioonile või teistele jõustruktuuridele. Kõik www.kylmakeskus.ee veebilehel, e-poes ja hoolduse andmebaasis olevad andmed on krüpteeritud ning neid käsitletakse kui konfidentsiaalset teavet.

Privaatsuspoliitika tingimused

Külmakeskus OÜ jätab endale õiguse muuta privaatsuspoliitika tingimusi, teavitades sellest kliente. Meie privaatsuspoliitika eesmärk on kliendi andmete kaitse ning me tagame alati selle turvalisuse, parimal võimalikul viisil. Me ei müü kliendiandmeid kunagi teistele osapooltele ning ei kasuta neid õelatel eesmärkidel.

Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Külmakeskus OÜ. Kõiki kliendi andmeid või seda privaatsuspoliitikat puudutavates küsimustes palume pöörduda aadressil info@kylmakeskus.ee

Kui klient tunneb, et tema õigusi seoses isikuandmetega on rikutud, siis tuleb sellest Külmakeskus OÜ teada anda, kuid vajadusel on kliendil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole. Andmekaitse Inspektsioon on riiklik asutus, kelle eesmärk on lahendada pöördumised seoses isikuandmete kaitsega või täiendava info saamiseks.

 

GARANTIITINGIMUSED

Kõikidele Külmakeskus OÜ poolt Eestisse toodud profiseadmetele kehtib garantiiaeg 12 kuud arvestades toodete üleandmist ostjale (arve/saateleht/paigaldusleht), välja arvatud juhtudel kui Ostu-Müügilepingus on kokku lepitud teisiti . Vahetult enne garantiiaja lõppu remonditud toodetele pikeneb garantiiaeg sama vea esinemise puhul lisaks 31 päeva.

Garantiiremondi sisuks on:

* toote varjatud konstruktsiooni-, valmistamise-, ja toorainedefektide avastamine ning nende likvideerimine. Eelpoolnimetatud puudused kõrvaldatakse kuni toote normaalse funktsioneerimiseni. Kaubandusliku väljanägemise taastamine ei kuulu garantiitööde hulka.

Garantiiaeg kehtib vaid nendele toodetele, mille kasutamisel on kinni peetud toote kasutusjuhendist ja antud toodet on kasutatud otstarbel, milleks see on valmistatud, eeldusel, et kauba eest on täies mahus tasutud.

Kui toodet soovitakse kasutada mingitel muudel eesmärkidel või intensiivsemalt, kui valmistajatehase poolt ette nähtud, tuleb garantiitingimuste kohta sõlmida Külmakeskus OÜ esindajaga eraldi leping.

Igasugused garantiinõuded esitatakse ainult garantii andjale.

Garantii alla ei kuulu detailid, mis on purunenud ja vead, mis on tekkinud alljärgnevatel põhjustel:
* transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
* toote hoolimatul kasutamisel või ülekoormamisel;
* kasutamiseeskirjadest mittekinnipidamisel;
* vee kvaliteedist tingitud kahjustused veepehmendaja puudumisel/ebapiisaval regenereerimisel;
* garantiiandjast sõltumatutel põhjustel;
(Näiteks: pingemuutused vooluvõrgus, küttegaasi keemilise koostise muutumine, äike, tulekahju, putukatest/närilistest põhjustatud lühised, vee kvaliteet ja muud välised
mõjurid);
* kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
* kliendist tingitud paigaldusvigadest või valesti ühendamisest;
* integreeritaval tehnikal puudulikust ventilatsioonist erimööbli sees;
* toote rentimisel ja selle käigus tekkinud vead;

Samuti ei kuulu garantiiremondi alla sellised osad, millede kulumine on normaalne, näiteks:
* lõikekettad, tihendid, lambid, pirnid, kaitsmed, klaas-, portselan.- ning plastmassosad (nupud, kangid jms.);

Garantii alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, hooldus, puhastus ega ka sellisete vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisejuhise väär käsitlus.

Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul tuleb kliendil sellest koheselt teatada toote müüjale.

Vajalik on teatada:

* toote mudel, ostmise aeg ja koht, toote number ja seeria number (need on kirjas arvel ja/või toote andmeplaadil);
* Kui võimalik, tuleks kirjeldada ka viga ja tingimusi, millest see võis tekkida;

Suuregabariidiliste raskete ja tehniliselt keerukate seadmete garantiiremont toimub võimalusel kliendi juures, väiksemad seadmed toimetab klient garantiiremondiks Külmakeksus OÜ töökotta või volitatud partnerfirma töökotta oma kuludega. Remonditud seadmetele tuleb klient ise järg oma kuludega.
Garantiiremondi alla kuuluv viga kõrvaldatakse esimesel võimalusel. Kui garantiiremondi korral toote tööseisak ületab 7 tööpäeva on kliendil õigus nõuda garantiiaja pikendamist vastavalt seisakule täisnädalates, kuid summaarselt mitte rohkem kui 3 kuu võrra.

Garantiiremont on kliendile tasuta ja toimub normaalse tööaja (E-R 8.30-17.00) raames. Kui klient soovib garantiiremonti tellida väljaspool normaalaega, tuleb kliendil tasuda väljaspool normaalaega teostatud töö ja normaalajal teostatud töö hinnavahe hinnakirja alusel. Garantiiremont eeldab, et vigased varuosad ja sõlmed, mis vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale. Kui seadme defekteerimise käigus tuvastatud toote rike on põhjustatud kliendi mitte kasutusjuhendi järgmisest siis remondi kulud tasub klient. Kui käesolevate garantiieeskirjade tõlgendamisel tekib eriarvamusi kliendi ja volitatud remontija vahel, lahendab küsimuse Külmakeskus OÜ hoolduse spetsialist.

KAUBA TAGASTAMINE

Kauba tagastus on aktsepteeritav eeldusel, et tarne ei vasta tellimusele või kaup on transpordi käigus vigastatud ja pretensioon on esitatud 2 päeva jooksul kauba tõendatud vastuvõtmisest. Kaup peab olema kasutamata, originaal pakendis ja omama müügiarvet. Tagastamine tuleb alati eelnevalt kooskõlastada Külmakeskus OÜ esindajaga. Standardtoote tagastamisel, kui see ei ole põhjustatud müüja veast, tagastatakse ostusummast maksimaalselt 60%. Mõõdutellimusel- ja spetsiaaltoodetel ei ole tagastamisõigust. Samuti ei kehti tagastusõigus, kui toode on spetsiaalselt kliendile tellitud, vastavalt tema soovidele või lisadega.

Külmakeskus OÜ
Aadress: Mustamäe tee 22/Forelli 2
10621 Tallinn, Eesti
Telefon: +372 650 5875
E-mail: info@kylmakeskus.ee
Koduleht: kylmakeskus.ee